KiRa EMBA
ohjelman
sisältö

Koulutusohjelman tiedotKoulutusohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä yrityksen toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle. Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi.

Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille sekä työympäristön kehittäjille.

Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää noin 2,5 vuotta. Lähiopetuspäiviä kertyy noin 30-36 riippuen hyväksiluettavien opintojen määrästä ja ulkomaan opintojaksosta. Lähiopetus toteutetaan Helsingissä ja Tampereella. Opetuskielenä on pääosin suomi.

Voit myös hyödyntää osaa Kiinkossa, Tampereen yliopistossa tai muissa korkeakouluissa suorittamiasi liikkeenjohtamisen ja kiinteistö- ja rakennusalan johtamisen opintoja tässä ohjelmassa.

Opetusmenetelmät

Oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.

Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Rakenne

Ohjelma koostuu seuraavista elementeistä:

  • Lähiopetusjaksot 40-50 op (12-14 jaksoa riippuen hyväksiluettavista opinnoista, maksimissaan 10 op, sis. jaksotehtävät)
  • Opintomatka 5 op (noin 5-7 päivää)
  • Coaching-prosessi 5 op
    Ohjelmaan kuuluu jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen coaching -prosessi 5 opintopisteen laajuisena koulutettujen coachien ohjaamana. Coaching on hyvä ja tuloksellinen tapa kehittää itsetuntemustaan ja omaa johtajuutta.Coaching -prosessissa on mahdollista työstää luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstä ja tehtävistä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan.Viiden opintopisteen mittaiseen prosessiin kuuluu 5-7 noin 1,5 tunnin mittaista coaching -tapaamista. Jokainen coaching-prosessi on erilainen, koska liikkeelle lähdetään aina coachattavan tarpeista ja tilanteesta.
  • Kehittämistehtävä 20 op
    Käytännönläheinen työ, jolla ratkotaan oman organisaation kehittämishaasteita. Tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, oppimistehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toiminta­ympäristöön. Kehittämistehtävän aiheeksi valitaan oman osaamisen tai oman työn kannalta olennainen kehittämishaaste tai ratkaistava kysymys. Työn edistymistä tukevat yhteiset seminaaritilaisuudet sekä henkilökohtainen ohjaaja.

Ohjelman rakenne ja sisältö

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä yrityksen toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle. Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi.